11.07.2010 - Sokilets

The Festival "Mlinomaniya". (Sokilets, Vinnitsa oblast, Nemirovsky district)
.