23.07.2010 - Pyadyky

Festival "Tsvit paporoti", Pyadyky, Kolomyia district, Ivano-Frankivsk region.