The Inspiration

Instrumental composition.

Song by Yuriy Veres. Arangement by Kamyaniy gist (album Tam za goramy, 2013).