Goloseevsky Park.M.Rylskiy. Festival "Holosiivski Zabavy". The final. "Kamyaniy gist", "Papa Brighton", "Armada", "Mandry", and others.

DK KIIGA. Concert "Kamyaniy gist", "Chuvatskiy shlyakh"..