Radioconcert of the Kamyaniy gist in the radioshow of Evgeny Pavlyukovsky Promin Zhiviy.

Hromadske radio Christmas party! Adress: 31, Nyzhnyoyurkivska st.